ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително Изпитвателна Лаборатория

Дейност на фирмата

Технотест

"Технотест" ООД е частна фирма, специализирана в областа на лабораторното изпитване и техническа експертиза на сгради и съоръжения. За целите на лабораторното изпитване дружеството разполага със собствена специализирана лаборатория за строителни измервания и изпитвания.

Дружеството не е подложено на търговски, финансов или някакъв друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работа."Технотест" ООД изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността и независимостта, като подчинява работата си на общите принципи на добрата професионална практика и на най-добрите научни постижения.Опазването на предоставената собственост на възложителя е наша отговорност.Всички служители са подписали декларация за спазване на производствена и търговска тайна.

"Технотест" ООД поема отговорността при евентуални щети или грешни (неверни) резултати. Ръководството на дружеството проверява редовно пълнотата, ефективността и действителността на всички мероприятия. Този контрол осигурява гарантиране на верността на резултатите както и спазване на поставените срокове. Ръководител на дружеството по техническите въпроси е инж. Милена Димитрова и инж. Радиян Митов, като нейн заместник. Техническото ръководство се занимава с общото организиране дейността на лабораторията за изпълнение на очакванията на клиентите и инвеститорите. Дейността на фирмата се реализира на територията на цялата страна.

Клиент или негов упълномощен представител може да посети лабораторията, а също и да присъства на поръчаните от него изпитвания след уговаряне на срока и периода за това с ръководството на лабораторията. В деня на посещението се предприемат съответните предпазни мерки за осигуряване конфиденциалността спрямо другите клиенти. Методът, по който ще бъде извършено изпитването, се съгласува с клиента, като се взема под внимание неговото желание, до колкото това е възможно в рамките на използваните стандартни методи.