Асфалтова смес

 1. Обемна плътност /начална плътност, стандартна еталонна плътност/ съгласно БДС EN 12697-6
 2. Максимална плътност съгласно БДС EN 12697-5
 3. Степен на уплътняване съгласно БДС EN 12697-9
 4. Устойчивост/условна пластичност съгласно БДС EN 12697-34
 5. Съдържание на разтворимо свързващо вещество съгласно БДС EN 12697-1
 6. Зърнометрия съгласно БДС EN 12697-2+А1
 7. Чувствителност към вода съгласно БДС EN 12697-12
 8. Съдържание на въздушни пори в асфалтови мостри съгласно БДС EN 12697-8
 9. Температура съгласно БДС EN 12697-13
 10. Размер на пробно тяло съгласно БДС EN 12697-29
 11. Дебелина на асфалтова настилка съгласно БДС EN 12697-36, т.4.1
 12. Якост при индиректен опън съгласно БДС EN 12697-23
 13. Неравност на повърхността на настилката съгласно БДС EN 13036-7