Почви строителни

 1. Плътност на място по пясъчно-конусен метод /влажна плътност, суха плътност/ съгласно AASHTO T191
 2. Водно съдържание съгласно БДС 644*, AASHTO T191, БДС EN ISO 17892-1
 3. Специфична плътност / плътност на твърди частици съгласно БДС 646*, БДС EN ISO 17892-3
 4. Обемна плътност /насипна плътност и плътност в сухо състояние съгласно БДС 647*, БДС EN ISO 17892-2 т.5.1.4
 5. Обем на пори / коефициент на пори съгласно БДС 647* т.1.1.4
 6. Стандартна плътност на скелета при оптимална влажност съгласно БДС 3214*, БДС 17146, БДС EN 13286-2 /Метод А и В/
 7. Граница на протичане/граница на източване/граница на пластифициране съгласно БДС 648*, БДС EN ISO 17892-12, Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ Приложение №15 и Приложение №16
 8. Компресионни свойства съгласно БДС EN ISO 17892-5
 9. Якост при едноплоскостно срязване /директно срязване/ съгласно БДС 10188
 10. Водопропускливост съгласно БДС 8497, БДС EN ISO 17892-11 т.6.3.1 и т.6.3.2
 11. Зърнометричен състав съгласно БДС 2762*, БДС 933-1, БДС EN ISO 17892-4
 12. Еластичен модул и дефор-мационни модули чрез кръгла плоча съгласно БДС 15130
 13. Показател на носимоспособност California (CBR) съгласно БДС EN 13286-47 Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ Приложение №17
 14. Динамични изпитвания – проникване под въздействието на стандартен димамичен пенетрометър лек тип съгласно БДС EN ISO 22476-2
 15. Степен на уплътнение съгласно AASHTO T191
 16. Степен на водонасищане съгласно БДС 2761* т.3.1.4
 17. Показател на пластичност/Индекс на пластичност съгласно БДС 2761* т.3.2.4, БДС EN ISO 17892-12 т.6.5, Приложение №16
 18. Показател на консистенция/Индекс на консистенция съгласно БДС 2761* т.3.2.5, БДС EN ISO 17892-12 т.6.6
 19. Обем на скелета съгласно БДС 647* т.1.1.3
 20. Обем на макропорите съгласно БДС 2761* т.2.8, БДС 14783
 21. Плътност/абсолютна плътност на зърната pa, плътност на зърната в сухо състяние prd, плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние pssd и плътност на зърната в предварително изсушено състояние съгласно БДС EN 1097-6:2013
 22. Абсорбация на вода БДС EN 1097-6
 23. Съдържание на фина фракция БДС EN 933-1
 24. Пясъчен еквивалент БДС EN 933-8+А1
 25. Съпротивление на износване съгласно БДС EN 1097-1
 26. Съпротивление на дробимост съгласно БДС EN 1097-2
 27. Обемна плътност (привидна, реална и насипна) / процент празнини съгласно БДС EN 1097-3